Recykling Akumulatorów

Informacje przygotowano pod patronatem
Stowarzyszenia Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce

INFORMACJA

o zasadach sprzedazy nowych i odbioru zuzytych baterii samochodowych kwasowoołowiowych,
akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych
kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych.
Troszczac sie o srodowisko naturalne i respektujac obowiazujace przepisy informujemy i
zobowiazujemy sie do:

1. przyjmowania nieodpłatnie zuzytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów
samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów
przemysłowych kwasowo-ołowiowych, zwanych dalej akumulatorami.

2. pobierania od kupujacego, opłaty depozytowej w kwocie:
30 zł za sztuke baterii samochodowej kwasowo-ołowiowej i akumulatora samochodowego kwasowoołowiowego
oraz potwierdzenia pobrania tej opłaty, jezeli przy zakupie akumulatorów kupujacy nie
przekazał zuzytych akumulatorów w ilosci co najmniej takiej, jak ilosc kupowanych przez niego nowych
akumulatorów.

3. zwrotu pobranej opłaty depozytowej oraz potwierdzenia tego zwrotu w terminie 30 dni od dnia jej
pobrania w przypadku, gdy kupujacy przekaze zuzyty akumulator.

Ponadto informujemy, ze:
• jezeli zwrot opłaty depozytowej przez sprzedawce detalicznego, który pobrał opłate depozytowa
jest niemozliwy z powodu likwidacji, upadłosci lub przerwy w wykonywanej działalnosci,
wówczas do zwrotu pobranej opłaty depozytowej oraz nieodpłatnego przyjecia zuzytego
akumulatora zobowiazany jest podmiot wprowadzajacy akumulatory w terminie 45 dni od daty ich
sprzedazy. Wprowadzajacy realizuje ten obowiazek poprzez zorganizowane przez siebie punkty
zbierania zuzytych akumulatorów.
• potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej, o której mowa w pkt. 2, nastepuje na
dokumentach potwierdzajacych pobranie opłaty depozytowej oraz zwrot opłaty depozytowej.
• dokumenty potwierdzajace pobranie opłaty depozytowej oraz zwrot opłaty depozytowej beda
przechowywane przez okres 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, którego dotycza.
• informacja o punktach zbierania zuzytych baterii i zuzytych akumulatorów zorganizowanych
przez wprowadzajacego dotyczaca konkretnej marki, zawarta jest w karcie gwarancyjnej baterii
lub akumulatora (infolinia, numery telefonów, adres).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U.79 poz. 666 art. 54.p.1-5,art.
55 p.1.) Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1060, z 2013 r. poz. 21, z 2014 r. poz. 1322.Dz.U.z 2015r.
poz. 687,1688